Hoewel alle mogelijke zorgvuldigheid is betracht om de volledigheid en juistheid van de aangeboden producten en diensten te verzekeren, aanvaardt Falkplan BV (te noemen Falkplan) als Andes B.V. (te noemen Andes) geen verantwoordelijkheid daarvoor.

De producten en diensten worden beschikbaar gesteld 'in de staat waarin deze zich bevinden' en 'zoals ze beschikbaar zijn gesteld'. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

In de ruimste mate waarin dit door het toepasselijke recht is toegestaan, is noch Falkplan of Andes, noch enige verbonden groepsonderneming, leverancier of onderaannemer aansprakelijk tegen jou of enige derde voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade (daaronder in elk geval mede begrepen schade door de onmogelijkheid de website te gebruiken, verlies van data of informatie, gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of andere schade) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de producten en diensten van Falkplan of Andes of de onmogelijkheid om deze producten of diensten te gebruiken, zelfs indien Falkplan of Andes in kennis is gesteld van de mogelijkheid van optreden van dergelijke schade.

Privacy

Zowel Falkplan als Andes hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en de eindgebruikers bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van haar producten en diensten.

Informatie over gebruikers wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen, tenzij hier nadrukkelijk om wordt gevraagd.Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, via een 'log in'.

Van gebruikers worden mogelijk algemene gegevens bijgehouden, zoals het aantal keren dat de verschillende functionaliteiten worden opgevraagd. Het doel hiervan is de inrichting van de producten en diensten te kunnen optimaliseren. Normaliter zijn dergelijke algemene gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Cookies

De producten en diensten van Falkplan en Andes kunnen gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan de webapplicatie herkennen wanneer een gebruiker weer langskomt en de voorkeuren die deze gebruiker heeft ingesteld inladen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het vertrekadres, routeopties en voertuigkenmerken in de routeplanner enzovoorts. Een gebruiker kan zelf beslissen of hij/zij cookies wil accepteren of weigeren of dat de gebruiker wenst dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor kan de gebruiker de instellingen in haar browser aanpassen. Lees verder.