Hippolytushoef te voetHippolytushoefNorth Holland22,27 km