Algemene voorwaarden voor Bedrijven

Participanten, partners en rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Bekijk de algemene voorwaarden voor consumenten

Hartelijk dank dat je van onze producten en services gebruik maakt. De services op www.route.nl worden geleverd door route.nl B.V., gevestigd in Eindhoven, Bogert 31-07, Nederland. Door onze producten en services te gebruiken, ga je expliciet akkoord met deze voorwaarden. Het is verstandig om de gestelde voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Artikel 1 De definities

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Participant of partner: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie route.nl een overeenkomst heeft gesloten; hier verder te noemen: participant.

1.3 Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het (on- en offline) presenteren en promoten van participant, zijn onderneming, zijn diensten, de routes, de POI-locaties en beschrijvingen, foto’s en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor participant of partner waaronder print producties en overige promotionele diensten als live events en mobile promotion.

1.4 Pakket: afname van meerdere gecombineerde diensten en of goederen, waarvoor een minderprijs geldt t.o.v. de individueel te bestellen producten. Een pakket heeft een looptijd van 1 jaar.

1.5 Route.nl B.V. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow. • Overeenkomst: de overeenkomst tussen participant en route.nl op grond waarvan route.nl diensten aan participant levert.

1.6 Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de algemene voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke dienst.

1.7 Storing: het in materiële zin niet voldoen van de dienst aan de in de overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, betreffende levering door route.nl van diensten aan participant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 Als een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.3 Als deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen route.nl B.V. en de participant, dan wordt de participant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door route.nl B.V. en de participant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de overeenkomst, geldt de volgende rangorde: a. de offerte oftewel het overeenkomstformulier; b. de Algemene Voorwaarden.

2.5 Route.nl B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van participant van de hand.

2.6 Route.nl B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van route.nl of op een andere wijze aan participant bekend gemaakt. Als participant de wijziging niet wenst te accepteren is participant gerechtigd de overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van route.nl zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle aanvragen van participant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van participant door route.nl wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat route.nl uitvoering geeft aan de aanvraag.

3.3 Route.nl B.V. is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren, zonder dat hierdoor enig recht van participant op schadevergoeding jegens route.nl ontstaat. Route.nl is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 Uitvoering van de dienstverlening

4.1 Route.nl B.V. zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van participant op de overeengekomen wijze te promoten en te presenteren.

4.2 Route.nl B.V. zal zich inspannen om de dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Route.nl B.V. kan niet garanderen dat er geen storingen optreden. Route.nl B.V. doet haar uiterste best om de storingen met inachtneming van hetgeen in de overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.

4.4 Route.nl B.V. is gerechtigd de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat participant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

4.5 Route.nl B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de dienst gebruik te maken van diensten van derden.

4.6 Als de uitvoering van de overeenkomst volgens route.nl B.V. extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als participant of eventuele derden in opdracht van participant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat participant onvolledige of onjuiste informatie verstrekt), dan is route.nl B.V. gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan participant in rekening te brengen.

Artikel 5 Medewerking door de participant 

5.1 Participant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Participant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de diensten op door route.nl bekendgemaakte wijze en volgens de door haar bekendgemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken.

5.2 De benodigde gegevens en diensten van de participant zijn, maar niet beperkt tot: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer, website, e-mailadres, minimaal 1 sfeerfoto van 300 dpi van het etablissement of anderzijds, tekst van 100 woorden over het etablissement of anderzijds. Er kan desgewenst om andere gegevens worden gevraagd. Te denken valt dan aan gegevens over bijvoorbeeld het traject, het verloop en de lengte van de routes enzovoorts. Deze additionele gegevens dienen per email door de participant aan route.nl aan te worden geleverd.

5.3 Met behulp van de gegevens uit 5.2 wordt de onlinedienstverlening zo snel mogelijk, doch binnen normaliter 10 werkdagen, in gang gezet. Het betreft hier de presentatie van de participant als POI (Point Of Interest) in de routeplanner van route.nl. Vanaf dit moment kan de participant in elke willekeurige route worden opgenomen. Exact vanaf deze online-datum geldt de ingangsdatum van het contract en vanaf dan geldt ook de ingangsdatum van de betalingstermijn van 14 dagen netto.

5.4 Bij het onjuist of al dan niet volledig en of correct (inclusief mogelijke fouten in de spelling) aanleveren van de gegevens uit 5.2 is route.nl B.V. geenszins aansprakelijk voor het verspreiden van deze onjuiste informatie als gesteld in artikel 5.3. Route.nl B.V. zal op aandringen van de participant deze omissies herstellen. Hiervoor worden de extra kosten in rekening gebracht, tenzij expliciet en schriftelijk anders is aangegeven. Evenmin is route.nl B.V. aansprakelijk voor het níét presenteren van de participant op haar platformen, als de betreffende gegevens ontbreken of incorrect blijken te zijn.

5.5 Nadat de participant als POI is opgenomen in de routeplanner worden de routetekst, de routebeschrijving en bijbehorende materialen zoals foto’s en dergelijke door route.nl samengesteld en gepubliceerd als fiets- of wandelroute of anderszins. Dit proces wordt zo snel mogelijk, edoch binnen normaliter 4 weken na installatie van de POI-presentatie in de routeplanner gerealiseerd, vooropgesteld dat voldaan is aan artikel 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4.

5.6 Route.nl heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen, mede ingegeven door het feit dat de online mogelijkheden sterk worden beïnvloed door de technologische voortgang op het gebied van software, data en infrastructuur ten behoeve van de verspreiding van de content.

5.7 Publicatie van overige producten zoals, maar niet beperkt tot, routekaarten, regioboeken, het jaarboek en het zomerboek geschiedt alleen na goedachten van de participant. Met dien verstande dat uiterlijk op de door route.nl aangegeven deadline een goedkeuring is ontvangen van de participant. De participant zal een e-mail met daarin de drukproef van haar product (wandel- of fietsroute of anderzijds) ontvangen die zij binnen 10 werkdagen, edoch 5 werkdagen vóór het verstrijken van de deadline dient te controleren of dient goed te achten. Indien er geen goedachten van de participant wordt ontvangen zal route.nl deze route of anderzijds niet kunnen publiceren. In voorkomend geval kan de participant geen restitutie of andersoortige vergoeding ontvangen.

5.8 Participant staat ervoor in dat de in 5.1 tot en met 5.5 en 5.7 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door route.nl overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op rechten én intellectuele eigendomsrechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving.

Participant garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de dienst overeenstemt met de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Participant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Route.nl B.V. en haar diensten zou kunnen aantasten.

Participant vrijwaart route.nl B.V. volledig van eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart route.nl ook van alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

5.9 Participant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij route.nl B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.10 Participant zal zich steeds houden aan alle door route.nl B.V. verstrekte of op de website van route.nl bekendgemaakte richtlijnen voor het gebruik van de diensten.

5.11 Als in het kader van de dienst door de participant gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan is de participant aansprakelijk voor het gebruik van de diensten van route.nl B.V. via zijn inloggegevens.

5.12 Als de participant verhuist of het factuuradres van de participant wijzigt, dan dient de participant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en of nieuwe factuuradres schriftelijk aan route.nl mede te delen.

Artikel 6 Vergoeding en betaling 

6.1 Voor het gebruik van de diensten en producten is de participant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en overige heffingen.

6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de diensten:• Pakket afname: eenmalige verschuldigde bedrag die vanaf de POI-online datum met een betalingstermijn van 14 dagen te betalen zijn (zie ook artikel 5.3.).• Afname van individuele producten: Betalingstermijn van 14 dagen na implementatie van het product of dienst (na POI-online bij onlinediensten (zie ook artikel 5.3)); bij verschijnen van het presentie-exemplaar van geprinte producten en na uitvoering van e-mailacties en Facebook acties).

6.3 Route.nl B.V. is te allen tijde gerechtigd om van participant een vooruitbetaling te verlangen. Dit komt voor bij op maat gemaakte en eventueel gecombineerde producten en diensten die een participant wenst af te nemen.

6.4 Betaling dient te geschieden op de door route.nl B.V. op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van route.nl B.V. leidend.

6.5 Enig beroep door participant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

6.6 Indien participant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is participant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is participant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.

6.7 Vanaf de datum van verzuim is participant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 50,- (vijftig euro).

6.8 Route.nl B.V. is gerechtigd de kredietwaardigheid van participant te onderzoeken. Indien wenselijk dient participant, op eerste verzoek van route.nl, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens route.nl. Route.nl B.V. is in zodanig geval gerechtigd de dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten 

7.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij route.nl B.V. Gedurende de overeenkomst verleent route.nl B.V. aan participant het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.

7.2 De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen die participant in het kader van de overeenkomst aan route.nl B.V. ter beschikking stelt, blijven berusten bij participant. Participant verleent route.nl het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken) waarbij route.nl expliciet een wereldwijde en eeuwige licentie van de participant verkrijgt om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, er afgeleide (commerciële) werken van te maken, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren.

7.3 De op basis van de materialen van de participant samengestelde route, routebeschrijving, door route.nl aangebrachte (foto)materialen et cetera blijven te allen tijde gelden als intellectueel eigendom van route.nl. Route.nl B.V. (en aan degenen met wie we samenwerken) heeft ook na terminatie van de overeenkomst een wereldwijde en eeuwige licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen en te wijzigen, er afgeleide (commerciële) werken van te maken, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren et cetera.

7.4 Participant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan route.nl B.V. ter beschikking te stellen. Participant vrijwaart route.nl B.V. volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart route.nl B.V. eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

7.5 Het is participant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van route.nl B.V. of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

7.6 Alle door route.nl B.V. uit hoofde van de overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 Privacy en Geheimhouding

8.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Partijen leggen deze genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid 

9.1 Route.nl B.V. zal zich steeds inspannen de dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

Met name garandeert route.nl níét dat:
• De dienst ononderbroken zal werken;
• De dienst vrij zal zijn van virussen, gebreken en/of storingen;
• Dat gebreken of storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
• Participant met behulp van de dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
• Derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Route.nl B.V. is verder in het geheel niet aansprakelijk voor omissies of regelrechte fouten in welke gegevens dan ook zoals, en niet beperkt tot: NAWT-gegevens, teksten, foto’s, routepunten, routetrajecten, cartografische (onder)gronden, wegen, fiets- en voetpaden alsmede alle overige (wegen)structuren mede doordat deze data door derden wordt aangemaakt en al dan niet correct wordt verspreid dan wel vrij beschikbaar wordt gesteld aan route.nl B.V.

Route.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan derden door materialen die door derde partijen (participanten, partners en consumenten) met copyright bescherming op route.nl op welke wijze dan ook zijn geplaatst. Uiteraard zal route.nl B.V. bij aangetoonde copyright of andere schendingen de betreffende materialen van de website verwijderen.

9.2 Route.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden door participant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van route.nl in welk geval route.nl uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

9.3 De totale aansprakelijkheid van route.nl B.V. bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende dienst door participant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 1.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.

9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten die de participant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van route.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van route.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt of redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

9.5 Iedere aansprakelijkheid van route.nl B.V. voor indirecte schade, waaronder begrepen en niet beperkt tot gevolgschade, winst- en omzetderving is uitgesloten.

9.6 Route.nl B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van participant welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst.

9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen zes (6) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de participant is ingesteld.

Artikel 10 Opschorting 

10.1 Route.nl B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als participant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, of als route.nl B.V. het vermoeden heeft dat participant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat participant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan route.nl toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.

10.2 Zodra participant alsnog de overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal route.nl B.V. de opschorting opheffen. Route.nl B.V. is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 Duur van de Overeenkomst 

11.1 De overeenkomt zal na het verstrijken van de looptijd automatisch met dezelfde looptijd worden verlengd. Opzeggen dient te geschieden middels aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de vervaldatum.

Route.nl B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele prijsverhogingen door te voeren in verband met inflatiecorrectie.

11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij: – surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend; – in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is route.nl B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien participant: – niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4;- op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

11.4 Opzegging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat participant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door route.nl B.V. geleverde diensten. Bedragen die route.nl B.V. voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

11.5 Direct na beëindiging van de overeenkomst retourneert participant al hetgeen route.nl B.V. in het kader van de overeenkomst aan participant ter beschikking heeft gesteld en staakt participant het gebruik van de dienst.11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 Slotbepalingen 

12.1 Route.nl B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de participant de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Route.nl B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 52375455. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 1 mei 2018.

De gebruikersvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 01 mei 2018.