Upload jouw wandelmoment en win

De herfst is weer begonnen en dat is ook meteen de start van een mooi wandelseizoen. Wandel mee met route.nl tijdens de Oktober Wandelmaand. Vergeet je fototoestel niet want met een foto van jouw #WandelMoment maak je kans op mooie prijzen.

Hoe werkt het?

Uploaden, stemmen verzamelen en winnen. Heb jij een mooie foto van jouw favoriete wandelmoment? En wil je deze graag met ons delen? Meedoen is simpel. Upload je foto en vul je naam en e-mailadres in. Zorg dat je foto de meeste stemmen krijgt door de afbeelding te delen via social media. Of roep je familie, vrienden en kennissen op te stemmen op jouw inzending. Wie de meeste stemmen krijgt maakt kans op de publieksprijs: een weekend weg voor 2 personen t.w.v. €159, -. Naast de publieksprijs beoordeelt ook de redactie van route.nl de ingezonden foto's die wordt beloond met de juryprijs. In totaal selecteert de redactie 31 foto favorieten. Deze 31 prijswinnaars ontvangen ieder het route.nl jaarboek 2015 t.w.v. €9,95.

Prijzen

Hier vind je een overzicht van het prijzenpakket van deze fotowedstrijd. Deze maand maak je kans op de volgende leuke prijzen:

1 x publieksprijs

1x een overnachting in het Carlton Beach hotel voor 2 personen inclusief ontbijt t.w.v. €159,-

31 x juryprijs

De juryprijs bestaat uit het route.nl Jaarboek 2015 t.w.v. €9,95. In totaal worden er 31 route.nl jaarboeken uitgereikt.
Door mee te doen aan de actie accepteer je de actievoorwaarden.

De winnaars wordt uiterlijk vrijdag 6 november 2015 bekend gemaakt.

Actievoorwaarden route.nl fotowedstrijd

Hier vind je de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de route.nl fotowedstrijd.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de route.nl fotowedstrijd (‘Actie’) van Route.nl B.V., Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven, KVK 52375455. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.route.nl/actie/fotowedstrijd (‘Actiewebsite’)
 2. Door deelname aan deze fotowedstrijd aanvaardt de deelnemer de voorwaarden.
 3. Route.nl behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat route.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door route.nl bekend worden gemaakt via de Actiewebsite.
 4. Route.nl behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

 1. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen met een minimumleeftijd van 16 jaar met uitzondering van medewerkers van route.nl alsmede anderen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie.
 2. Deelname is mogelijk door middel van het uploaden van een foto op www.route.nl/actie/fotowedstrijd. Iedereen die hier een foto achterlaat speelt automatisch mee.
 3. De foto’s dienen een herinnering te zijn aan een bijzonder wandelmoment.
 4. Een deelnemer kan slechts één keer een prijs winnen.
 5. Iedere deelnemer mag onbeperkt meedoen aan de Actie.
 6. Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert. En ook het samenvoegen van foto’s of het maken van collages is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
 7. Alle inzendingen worden beoordeeld voor zowel de juryprijs als de publieksprijs. Deelnemers die in ogen van het publiek en een jury de mooiste of meest impactvolle foto insturen, komen in aanmerking voor de te vergeven prijzen.
 8. Alle ingezonden foto’s worden getoond op de website www.route.nl/actie/fotowedstrijd en dingen mee naar de publieksprijs. De publieksprijs gaat naar de foto waarop de meeste bezoekers hebben gestemd (mits deze aansluit bij het thema). Per e-mailadres kan één stem worden uitgebracht.
 9. Uit alle ingezonden foto’s selecteert de redactie (‘Jury’) van route.nl 31 foto’s die de juryprijs ontvangen.
 10. De winnaar van de jury- en de winnaar van de publieksprijs worden gepubliceerd binnen het netwerk van route.nl (print en online: website, nieuwsbrief en facebook).
 11. Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan route.nl beschikbaar stellen voor publicatie.
 12. De ingezonden foto's mogen door route.nl, kosteloos en onbeperkt worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 13. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 14. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan deze Actie en kunnen deze toestemming indien route.nl B.V. daar naar vraagt (schriftelijk) overleggen. Route.nl B.V. kan om een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere deelnemer vragen.
 15. Route.nl heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te bevorderen.
 16. Aan deelname aan deze Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten verbonden.

Prijzen

 1. In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven:
  1. 1x een overnachting in het Carlton Beach hotel voor 2 personen inclusief ontbijt t.w.v. € 159, -
  2. De juryprijs bestaat uit het route.nl Jaarboek 2015 t.w.v. € 9,95. In totaal worden er 31 route.nl jaarboeken uitgereikt.
 2. De totale waarde van het prijzenpakket is € 467,45
 3. De prijzen worden door route.nl ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. Route.nl is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan of als gevolg van de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
 5. Route.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.
 6. Maximaal 1 prijs per persoon.
 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Actieopzet

 1. De Actie loopt van 1 oktober 2015 tot en met 31 oktober 2015.
 2. Om deel te nemen aan de Actie moet de foto voor de deadline geüpload zijn op www.route.nl/actie/fotowedstrijd. Inzendingen ontvangen na 31 oktober 2015 zullen niet in aanmerking komen voor een prijs.
 3. De juiste specificaties staan op de site www.route.nl/actie/fotowedstrijd vermeld. De foto kan na plaatsing niet meer worden gewijzigd.
 4. De redactie van route.nl selecteert de uiteindelijke winnaars.
 5. De winnaars van zowel de jury- als de publieksprijzen worden voor vrijdag 6 november 2015 bekent gemaakt. De winnaars krijgen bericht via e-mail en zal worden genoemd op de website van route.nl en op de route.nl facebook pagina.
 6. Route.nl zal contact opnemen met de winnaars voor het verkrijgen van de volledige NAW gegevens ten behoeve van het versturen van de prijs.
 7. De prijs wordt per post verzonden naar het, door de winnaar, opgegeven adres. Indien de winnende deelnemer en / of de winnaar niet reageert binnen vier weken na bekendmaking, dan vervalt de prijs aan Route.nl B.V.

Stemmen

 1. Op de website kun je een foto kiezen die je het meest aanspreekt. De inzending met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Per e-mailadres kan aan een foto die op de site zichtbaar is, maximaal één stem worden gegeven.
 2. De stemprocedure verloopt als volgt: je kunt op een foto stemmen door op de knop te klikken onder de foto waar je op wilt stemmen. Je dient daarbij je e-mailadres in te vullen.
 3. Indien je geen geldig e-mailadres opgeeft, kunt je je stem niet verifiëren en wordt je stem niet doorgevoerd.
 4. Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zal de foto verwijderd worden van de site www.route.nl/actie/fotowedstrijd.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Route.nl kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door route.nl met inachtneming van de privacyverklaring van route.nl zoals vermeld op www.route.nl.
 3. De door de winnaar in verband met de Actie aan route.nl verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft route.nl toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens enkel te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

Aansprakelijkheid

 1. Route.nl, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door route.nl ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Route B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op de Actiewebsite aangeboden materialen en informatie van deelnemers, noch voor de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid daarvan. Gebruik van (de inhoud van) de Actiewebsite geschiedt geheel voor eigen rekening en op eigen risico van de Deelnemer.
 3. Route.nl B.V. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Actiewebsite dan wel het deelnemen aan de Actie. Meer in het bijzonder zal Route.nl B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  1. handelingen door de Deelnemer of bezoeker van de Actiewebsite, die zouden zijn ingegeven door deelname aan de Actie;
  2. de onmogelijkheid om de Actiewebsite pagina te gebruiken. In een dergelijk geval zal Route.nl B.V. haar uiterste best doen om de storing zo spoedig mogelijk te (doen) verhelpen;
  3. het onrechtmatig gebruik van de systemen van Route.nl B.V. waaronder de Actiewebsite pagina, door een derde.
  4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Route.nl B.V.
  5. De Route.nl pagina bevat mogelijk ook links naar andere websites, onder andere in banners. Route.nl B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud en/of het functioneren van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met persoonsgegevens.
  6. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Actievoorwaarden dan wel op de Actiewebsite, kunnen Route.nl B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een (schade)verplichting voor Route.nl B.V. in het leven roepen.

Intellectuele Eigendomsrechten (o.a. auteursrechten)

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de door Route.nl B.V. geplaatste content, de look & feel en de naam met betrekking tot de Actiewebsite uitsluitend bij Route.nl B.V., haar licentiegevers.

Slotbepalingen

 1. Route.nl B.V. behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van reden te wijzigen.
 2. Niets uit de inhoud van deze Actie dan wel de Route.nl pagina mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Route.nl B.V.
 3. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist Route.nl B.V.
 4. Eventuele vragen of klachten over deze Actie dan wel het daaraan verbonden promotionele kansspel, kunnen kenbaar gemaakt worden aan Route.nl B.V., Anderlechtstraat 15 – 5628 WB Eindhoven, via info@route.nl of telefoonnummer: 040-2645118.
 5. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit de Actie dan wel deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

Vastgesteld op september 2015