Welkom bij route.nl

Hartelijk dank dat je van onze producten en services gebruik maakt. De Services op www.route.nl worden geleverd door route.nl B.V., gevestigd in Eindhoven, Bogert 31-07, Nederland. Door onze producten en services te gebruiken, ga je expliciet akkoord met deze voorwaarden. Het is verstandig de gestelde voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Je kunt de aangeboden services op alle uitingen van route.nl BV en haar zustermaatschappij Falkplan BV, waaronder, maar niet beperkt tot www.route.nl, www.kaart.nl en www.routeplanner.nl, op verschillende manieren gebruiken: je kunt informatie zoeken, delen met andere mensen en je kunt zelfs je eigen inhoud aanpassen en creëren. Wanneer je in dit proces gegevens met ons deelt, kunnen we onze diensten verbeteren: je verkrijgt relevantere zoekresultaten en advertenties te zien, en het delen van je specifieke inhoud wordt sneller.

Onze producten en services zijn uitgebreid. Daarom kunnen aanvullende voorwaarden of productvereisten van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende bedrijven of partners en gelieerde bedrijven en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van je overeenkomst met ons als je van de betreffende producten en services gebruik maakt.

Onze services gebruiken

Je mag geen enkel deel van onze services of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen of anderzijds aanwenden dan voor strikt persoonlijk gebruik. Commerciële verspreiding zonder expliciete toestemming van enige informatie op, maar niet beperkt tot, www.route.nl, www.kaart.nl en www.routeplanner.nl wordt als ernstige inbreuk van alle gebruiksvoorwaarden gezien en zal altijd aan de rechtbank van het arrondissement van Den Bosch, Nederland, worden voorgelegd.

Je bent gehouden aan het naleven van alle beleidsregels die in de services worden weergegeven. Het is strikt verboden onze services te misbruiken of op eniger wijze te verstoren. Je mag onze services alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze waarbij wij de levering van onze services zonder enig opgave van redenen aan je kunnen opschorten of stopzetten als je niet kunt voldoen of niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken.

Door gebruikmaking van onze services verkrijg je op geen enkele wijze intellectueeleigendomsrechten op onze services of de inhoud die je opent. Het is strikt verboden de inhoud uit onze services te gebruiken, tenzij je expliciete toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud. Deze voorwaarden verlenen je niet het recht de merken of logo's te gebruiken die in onze services worden gebruikt.

In onze services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van route.nl. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen. Ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

Route.nl account

Het is mogelijk dat je een route.nl en tevens een planjeroute.nl account nodig hebt om sommige van onze services te gebruiken.

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van route.nl BV wordt uitgelegd hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens en hoe we de privacy beschermen wanneer je van onze Services gebruikt.

We reageren op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten en beëindigen accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden. We verstrekken informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als je van mening bent dat iemand je auteursrechten schendt, kun je dit aan ons melden via info@route.nl.

Je eigen content in onze producten en services

Sommige van onze Services staan je expliciet toe inhoud toe te voegen. Je behoudt alle intellectueeleigendomsrechten die je met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van jezelf is, blijft van jezelf.

Wanneer je inhoud upload naar, of toevoegt aan onze producten of services verleen je aan, maar niet beperkt tot, route.nl BV (en aan degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide (commerciële) werken daarvan te maken, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren.

Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als je je gebruik van onze services om welke reden dan ook staakt, bijvoorbeeld voor een bedrijfsvermelding die je hebt toegevoegd aan fietsvoordeelpas.nl of route.nl en overige websites en producten.

Specifieke services kunnen je mogelijkheden verstrekken toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die services verder beperken. Controleer altijd of je over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die je toevoegt aan onze Services.

Over Software in onze services

Wanneer een service downloadable software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op je apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Je mag geen enkel deel van onze services of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en je mag de (bron)code van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of je onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.

Onze services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een service opschorten of zelfs volledig stopzetten.

Je kunt je gebruik van onze Services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als je ons verlaat. Route.nl BV kan ook op elk gewenst moment de levering van services aan je stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat je de services graag gebruikt. Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, doen route.nl BV en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de services. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de services, de specifieke functionaliteit van de services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de services om te voldoen aan je behoeften. We leveren de Services als zodanig (" as is"). Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit.

Aansprakelijkheid voor onze services

Route.nl BV en haar leveranciers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.

De totale aansprakelijkheid van route.nl en zijn leveranciers en distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat je ons hebt betaald voor het gebruik van de services. In alle gevallen zijn route.nl en zijn leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

Zakelijk gebruik van onze services

Als je onze services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal route.nl BV en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. Je moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. Als je niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, moet je je gebruik van die Service beëindigen.

Mogelijke onenigheden worden ultiem altijd beslecht bij de rechtbank van het arrondissement te 's-Hertogenbosch, Nederland.

De gebruikersvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 05 oktober 2015.